Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Šikana na pracovišti

zpracoval: Barbora Večerková

S různými formami šikany na pracovišti má aktuálně zkušenost pětina osob

Mobbing či šikana již nejsou zdaleka neznámými pojmy. Mobbingem rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, které mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit psychický ale i fyzický stav poškozeného. Jeho projevy nemusejí být zjevné na první pohled. Začínají totiž velmi plíživě jako například zesměšňováním dotyčného, jeho neustálou kritikou a okřikováním, ale časem se mohou vyvinout až do podoby fyzického ubližování.

Podle nejnovějšího opakovaného šetření společnosti STEM/MARK má s některou z forem šikany na pracovišti zkušenost více než pětina osob starších 15 let (21 %). Problém mobbingu je záležitostí všech věkových i vzdělanostních skupin, neomezuje se, jak tomu bylo dříve, jen například na osoby s nejnižším vzděláním či na ženy.

Za nejčastější projevy mobbingu můžeme v současné době označit zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpovídající pracovní kvalifikaci, nedoceňování pracovního výkonu vedoucího postupně ke ztrátě sebevědomí, neustálou kritiku práce nebo pomlouvání a zesměšňování postiženého v rámci pracovního kolektivu. Více než polovina šikanovaných osob (55 %) je některé z forem mobbingu vystavována jednou týdně či ještě častěji, a to téměř ve dvou třetinách případů (63 %) po dobu delší než jeden rok.

Tři pětiny postižených měly snahu problém na pracovišti řešit, a to nejčastěji oznámením skutečnosti o podezření na šikanování svému nadřízenému (40 %), případně vedení či managementu firmy nebo podniku (11 %). Druhým nejčastějším řešením bylo dání výpovědi z pracovního poměru a nalezení si jiného zaměstnání (18 %). Vyhledání instituce či organizace specializující se na řešení problémů šikany využilo minimálně osob (8 %).

Porovnáme-li výsledky tohoto výzkumu s obdobným šetřením provedeným agenturou STEM/MARK v červnu 2011 lze konstatovat, že za poslední dva roky došlo k nepatrnému nárůstu osob vystavovaných některé z forem šikany (nárůst o 2 procentní body). Přibylo také osob, které se tyto problémy na pracovišti nějakým způsobem snažily řešit (nárůst o 11 procentních bodů).
Problematikou existence a rozsahu mobbingu v rámci české společnosti se ve svém posledním reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden v rámci šetření Omnibus na reprezentativním vzorku populace starší 15 let. Pro účely tohoto výzkumu byly z dotazování vyloučeny osoby, které nejsou v současné době v pracovním poměru (např. nepracující studenti či důchodci). Vzorek se proto skládal výhradně z respondentů, kteří pracují a kteří díky tomu mohou mít se zkoumanou tématikou případné osobní zkušenosti (celkově se jednalo o 638 osob). Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období měsíce června 2013.

Tisková zpráva ke stažení zde (formát DOC)