Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Veřejná správa

Veřejná správa představuje jednu z klíčových oblastí výzkumných aktivit STEM/MARK. V rámci ní jsme realizovali celou řadu unikátních i dlouhodobých výzkumných projektů, které se věnovaly rozličným oblastem jejího fungování. Při jejich řešení hledíme na marketingový i sociologický rozměr.

Spolupráce zahrnuje nejen významné projekty pro centrální orgány a jimi řízené instituce ( Policie ČR, SUKL, ČSÚ), ale i pro krajské úřady a místní zastupitelstva. Nezapomínáme ani na neziskový sektor (Transparency International) a vzdělávací instituce (Univerzita Karlova, VŠE).

Hlavní oblasti, na které se zaměřujeme:

  • Spokojenost občanů s fungováním veřejné správy a samosprávy
  • Kvalita života obyvatel (výzkumy pro obce a města)
  • Pocit bezpečí občanů, prevence kriminality
  • Dopravní obslužnost a problematika veřejné dopravy
  • Názory občanů na systém vzdělávání
  • Využití ICT ve veřejné správě, agendy eGovernmentu
  • Problematika bydlení, výstavby a urbanistického rozvoje
  • Vnímání Evropských fondů a  agenda čerpání prostředků
  • Sektorové studie z různých oblastí ekonomiky

Mezi naše nejvýznamnější klienty patří (např. MV ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, MMR ČR, Úřad vlády)

Vyberte si, s kým chcete pracovat

 

Jan Tuček

 

Jan Burianec

 

Gabriela Šamanová

Reference

Hodnotové změny v České republice z evropské a světové perspektivy (EVS Round 9) (Masarykova univerzita v Brně)

Sběr a zpracování dat o hodnotových změnách dospělé populace České republiky. Podstatou projektu byl popis a analýza vývoje hodnotových struktur v české společnosti (v rámci různých vrstev a skupin) v letech 1991-2017. Analýza umožňuje pochopit procesy politické, sociální a ekonomické transformace české společnosti prizmatem proměny hodnot a kulturních vzorců v průběhu čtvrtstoletí budování nové české společnosti.

Gallup World Poll 2019 (Gallup)

Realizace sběru dat v České republice v rámci mezinárodní studie pro globální analytickou a poradenskou firmu Gallup. Světový výzkum sleduje nejdůležitější problémy po celém světě jako je přístup k potravinám, zaměstnanost, výkon vlády a dobré životní podmínky. Dotazník zahrnoval více než 100 globálních položek i položky specifické pro region. Díky kontinuálnosti a standardizaci je možné jednotlivé údaje sledovat ve vývoji a přímo tak porovnávat dílčí země.

Sociální vyloučení u seniorů 65+ (Jihočeská univerzita)

Hlavním cílem projektu bylo identifikovat formy, příčiny a důsledky sociální exkluze u seniorů/seniorek ve věku 65 let a starších žijících v domácím prostředí v České republice. Příčiny, formy a důsledky sociální exkluze u seniorů byly zjišťovány v rámci vybraných druhů sociálního vyloučení. Dílčí cíle projektu byly zvoleny s ohledem na jednotlivé druhy sociálního vyloučení – prostorové; ekonomické; kulturní, sociální a politické vyloučení a symbolické vyloučení.

Vyhodnocení komunikačních aktivit MMR-NOK2018 (Ministerstvo pro místní rozvoj)

Cílem kvantitativní části výzkumu bylo zjistit povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU, názor na využívání fondů EU, preferované oblasti investic z fondů EU a informační zdroje. Kvalitativní část následně testovala propagační materiály a hledala způsob na jejich úspěšnou kalibraci. Cílová skupina: rovnoměrně rozložený vzorek obyvatel po celé České republice dle územních jednotek NUTS II, pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště.

Absolventi humanitních a společensko-vědních oborů (Univerzita Hradec Králové)

Cílem výzkumu bylo otestovat zájem zaměstnavatelů o absolventy humanitních a společenskovědních oborů (HaSVO), zjistit zkušenosti s jejich najímáním a hodnocení těchto absolventů a důvody pro jejich nenajímání. Cílová skupina: firmy s 5 a více zaměstnanci, reprezentativně dle velikosti, oboru činnosti a kraje sídla firmy.