Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Polovina Čechů by homosexuálům povolila adoptovat dítě jejich registrovaného partnera

V souvislosti s novelou zákona o registrovaném partnerství, v současné době předložené Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, se STEM/MARK v rámci únorového šetření zaměřil mimo jiné na postoje české veřejnosti k adopci dětí homosexuálními jedinci a páry. Výzkum ukázal, že přibližně polovina Čechů si myslí, že homosexuálové by měli mít právo adoptovat biologické dítě svého registrovaného partnera a lesbické ženy by měly mít právo podstoupit umělé oplodnění. Vůči adopci dítěte z dětského domova homosexuálním párem je česká veřejnost již skeptičtější. Největší obavy panují ohledně negativního vlivu absence vzoru obou pohlaví na vývoj dítěte vyrůstajícího s homosexuálními rodiči a jeho vrstevnických vztahů.

Adopce dítěte partnera stejného pohlaví je v této oblasti vnímána českou veřejností nejliberálněji. Třetina respondentů s ní naprosto souhlasí, pětina vyjádřila určitou míru souhlasu, pouze 10 % dotázaných se staví zásadně proti. Následuje umělé oplodnění lesbických žen, které by mělo být legalizováno podle 51 % dotázaných. Právo adoptovat dítě z dětského domova by registrovaným homosexuálním párům poskytla méně než polovina respondentů, svobodným homosexuálním jedincům pak jen třetina. Ohledně posledně jmenovaného práva se pro i proti vyjádřila srovnatelná část dotázaných, u všech předchozích výroků je nesouhlasících respondentů vždy méně než souhlasících.

Graf1

Podrobnější analýza přinesla informace o rozdílech v postoji české populace k právům homosexuálů z hlediska různých demografických charakteristik. Muži zastávají odmítavější postoj než ženy. Z hlediska věku se jako nejliberálnější projevili mladí lidé ve věku 15-29 let, naopak respondenti nad 45 let věku zaujímají viditelně konzervativnější postoje. Věřící osoby, především ty hlásící se k nějaké církvi či náboženské skupině, mají k právům homosexuálů odmítavější postoj než lidé bez vyznání. Stejně tak osoby, které osobně neznají žádného homosexuála, ve srovnání se zbytkem populace. Respondenti vyjadřující větší obavy o blaho dětí vyrůstajících s homosexuálními rodiči se staví k právům osob s homosexuální orientací negativněji. Naopak tolerance k odlišnostem vykazuje opačný vliv.

Přibližně polovina dotázaných se domnívá, že děti z homoparentálních rodin se mají stejně dobře jako ostatní děti. Dvě pětiny respondentů se ale obávají, že vývoj dětí žijících s homosexuálními rodiči může být negativně ovlivněn absencí mužského nebo ženského vzoru. Třetina dotázaných si dále myslí, že děti homosexuálních rodičů jsou častěji oběťmi šikany. Obavy týkající se homosexuality daných dětí vyjádřila přibližně čtvrtina vzorku.

Ve výzkumu se objevila také otázka, zda má dotázaný ve svém okolí nějakého homosexuálního muže nebo ženu, na kterou 45 % respondentů odpovědělo kladně, 37 % záporně a 18 %, že neví.

Graf2

Téma práv homosexuálů zkoumala společnost STEM/MARK v rámci on-line šetření prostřednictvím svého Českého národního panelu. Výzkumu, který probíhal ve dnech 9. – 13. 2. 2015, se zúčastnilo 510 respondentů. Respondenti šetření představují reprezentativní vzorek internetové populace ve věku 15–59 let.