Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Stát by měl problematice Alzheimerovy choroby věnovat více pozornosti

Alzheimerova choroba je neuro- degenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci.

V současnosti trpí čtvrtina osob starších 85 let demencí, Alzheimerova choroba se na tomto počtu podílí z 50–60 %. V jejím případě se nejedná o nemoc jen těch nejstarších, ve výjimečných případech, většinou geneticky podmíněných, může ojediněle postihnout i osoby mladší.

Současná medicína tuto chorobu doposud nedovedla účinně léčit, pouze zpomalit její postup. Pokud nebude nalezena a zavedena účinná léčba, odhadují odborníci, že do roku 2050 vzroste počet nemocných v celém světě čtyřnásobně, minimálně na 100 milionů případů.

Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK se 71 % internetové populace domnívá, že přestože populace stárne, se o Alzheimerově chorobě ve společnosti dostatečně nehovoří a neinformuje.

Vnímání závažnosti choroby

Pokud měli lidé hodnotit závažnost vybraných onemocnění (na škále od 1 do 5, kde 1=velmi závažné onemocnění a 5=není závažné onemocnění), pak je vnímaná závažnost Alzheimerovy choroby se známkou 1,41 na stejné úrovni jako Parkinsonova nemoc (známka 1,45). Jako závažnější onemocnění z vybraných diagnóz byla vnímána pouze rakovina tlustého střeva (známka 1,24).  Jako méně závažná onemocnění jsou naopak považována: cirhóza jater (známka 1,56), klíšťová encefalitida (známka 1,65)či hepatitida B (známka 1,88). Obecně lze shrnout, že ženy a osoby starší 45 let vnímají jednotlivá onemocnění jako závažnější než muži a mladší respondenti.

Asociace s onemocněním

Alzheimerovu chorobu si lidé nejčastěji spojují se ztrátou paměti (58 %), demencí (13 %), zmateností (8 %), nesoběstačností (7 %), změnou a rozpadem osobnosti (5 %) či obecně s nemocí stáří (13 %) nebo mozku/centrální nervové soustavy (6 %).

Informovanost o onemocnění

Z možných rizikových faktorů vzniku onemocnění lidé nejčastěji uváděli genetické předpoklady (23 %, častěji lidé s vyšším stupněm vzdělání), vyšší věk (13 %, častěji nejmladší respondenti ve věku 15-29 let), životní styl (10 %), stres (9 %), nedostatečné procvičování mozku (7 %), určitou pasivitu, lenost – „nicnedělání“ (6 %), ale i např. nadměrné kouření či požívání alkoholu (4 %) nebo špatná strava (6 %). Nicméně více než dvě pětiny dotázaných neví, co by mohlo napomáhat vzniku onemocnění.

Nejčastějším příznakem onemocnění je dle vyjádření respondentů zejména ztráta paměti a zapomínání (66 %, častěji zmiňováno osobami s vyšším vzděláním a respondenty ve věku 15-29 let). Z dalších uváděných symptomů nemoci lze jmenovat: dezorientaci (24 %, častěji – ženy a vysokoškoláci), demenci (5 %), poruchy koncentrace či řeči (3 %). 8 % osob také v této souvislosti uvádělo třes, který je ale spíše průvodním znakem jiného neurologického onemocnění – Parkinsonovy choroby. 17 % dotázaných nebylo schopno jmenovat ani jeden ze symptomů.

Pokud měli lidé následně ohodnotit míru své informovanosti týkající se jednotlivých aspektů Alzheimerovy choroby, pak lze obecně shrnout,že povědomí o tomto onemocnění, jeho léčbě i přístupu k pacientům a péči o ně je spíše nižší.

alzeheimer povedomi

71 % dotázaných se domnívá, že se ve společnosti o Alzheimerově nemoci dostatečně nehovoří, že se o ni dostatečně neinformuje (častěji ženy). Opačný názor zastává pouze necelá pětina osob, desetina pak nemá vyhraněný názor.

alzheimer vnimani

77 % internetové populace se také domnívá, že stát by měl věnovat onemocnění Alzheimerovou chorobou více pozornosti než dosud (častěji uváděno ženami a osobami ve věku 45-59 let). Za přiměřenou kvalifikuje pozornost státu v tomto ohledu pětina dotázaných (častěji muži a nejmladší lidé ve věku od 15-29 let). Pouze 1 % oslovených si myslí, že by se stát této problematice měl věnovat méně než dosud.

alzeheimer venovani

Pouze 5 % dotázaných zná nějakou organizaci, která pomáhá pacientům s Alzheimerovou chorobou i jejich rodinným příslušníkům (častěji vysokoškoláci). Nejčastěji pak byla jmenována Česká alzheimerovská společnost.

Obdobné procento dotázaných (4 %) také ví, že 21. září se slaví Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci, u nás známý také jako Pomerančový den.

 Problematikou Alzheimerovy choroby se ve svém nejnovějším reprezentativním internetovém šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15 do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 502 osob vybraných kvótní metodou a odpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu se uskutečnila v období od 12. do 16. září 2014.

Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Barbora Večerková,