Marketingový výzkum a analýza dat – STEM/MARK

Vyjádření k výzkumu STEM/MARK na téma půjčování peněz, zadlužení a odpouštění dluhů.

Mrzí nás, že se kolem tohoto výzkumu rozvířila na sociálních sítích tak vyhrocená debata. Nepředpokládali jsme, že se výzkum, který jsme realizovali na zadání České asociace věřitelů, nakonec stane nástrojem, který budou proti sobě v mediálním prostoru používat jak zastánci, tak i odpůrci navrhované novely insolvenčního zákona.

K výzkumu a formulaci otázek jsme se snažili přistoupit co nejzodpovědněji. Cílem výzkumu nebylo hodnotit navrhovanou legislativu jako celek, ani ze všech jejích hledisek. Byl, v souladu se zadáním, zaměřen zejména na ty aspekty a možné dopady novely, které jsou problematické z hlediska věřitelů.

Chápeme, že vzhledem k následným interpretacím je možné vnímat některé otázky jako jednostranné, nepopisující celou komplexní šíři dotyčné problematiky, ale to ani nebylo záměrem tohoto výzkumu. I proto, abychom předešli jakýmkoliv možným dezinterpretacím, byly veškeré informace o výzkumu, včetně doslovného znění položených otázek, ihned po jeho dokončení transparentně zveřejněny.

Jsme, samozřejmě, otevřeni jakékoliv kritice, ať již se jedná o formulace a srozumitelnost otázek, či o jejich následnou interpretaci, nicméně současný agresivní styl komunikace, k němuž mnohé reakce na sociálních sítích sklouzávají, nám připadá nešťastný.

Zvláště pak, když obdobné výhrady či připomínky je možné vznést i k výzkumům, které realizuje společnost Behavio jednoho z našich největších kritiků.

Stačí se podívat na tento týden zveřejněné (v této souvislosti nechápeme výtku pana Boudala, že STEM/MARK měl dát od výzkumu ruce pryč před dnešním jednáním poslanců, když Behavio zveřejnilo svůj výzkum v den, kdy sněmovna měla téma projednávat) výsledky výzkumu na stejné téma, jako byl ten, který jsme realizovali pro Českou asociaci věřitelů, a posoudit položené otázky a nabídnuté odpovědi stejnou optikou.

Vybíráme jen namátkou (předpokládáme, že ti, kteří do podrobna rozebrali dotazník STEM/MARK, se budou stejně zabývat i dotazníkem Behavia) a ptáme se:

Považuje Behavio takto formulovaný výrok (který je ale v dotazníku označen za „informaci“) a následné možnosti odpovědí za vyvážené? K čemu přesně se vlastně respondent svou odpovědí vyjadřuje?  

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velky-pruzkum-polovina-cechu-povazuje-system-exekuci-za-neferovy-147408#utm_source=twitter&utm_medium=sharebt&utm_campaign=top

Podobně jednostranným způsobem jsou pak v dotazníku formulovány i další „informace“, které jsou respondentům předkládány k posouzení.

V další otázce jsou v rámci jedné možnosti odpovědi mezi „další částky“ smíchány položky „penále, úroky…“. Znamená to tedy, že více, než 60 % respondentů souhlasí s tím, že by dlužník neměl platit úroky z půjček? A jakou vazbu má vlastně položená otázka na nabídnuté možnosti odpovědí?

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velky-pruzkum-polovina-cechu-povazuje-system-exekuci-za-neferovy-147408#utm_source=twitter&utm_medium=sharebt&utm_campaign=top


A na závěr ještě jeden příklad otázky, která byla také součástí tohoto výzkumu a Behavio ji zveřejnilo na svém Facebooku. Pokud se nejedná o otevřenou otázku, což ze zdroje není patrné, pak posouzení toho, nakolik jsou předložené možnosti odpovědí „vyvážené“ a „nenávodné“, ponecháváme na ostatních.

Zdroj: https://drive.google.com/file/d/1WFyf1VlRAQmtXBDkMZyUvQQbHgraDsBD/view

Výše uvedené bychom snadno mohli kritizovat a shazovat na sociálních sítích. Nicméně jsme si vědomi, že ve svém důsledku takovéto reakce na výsledky jakéhokoliv výzkumu neprospívají nikomu ze zúčastněných, ani našemu oboru jako celku.

Jako vstřícný krok jsme proto společnosti Behavio nabídli řešení této vyhrocené situace, a obrátili jsme se na ni s nabídkou na realizaci společného výzkumu zaměřeného na témata, kterými se zabývá novela Insolvenčního zákona, jehož výsledky bychom společně zveřejnili předtím, než dojde k hlasování o jeho novele. Z našeho pohledu by to bylo ku prospěchu jak našeho oboru, tak i samotného tématu insolvencí. Naše nabídka však byla odmítnuta.